Qopduğun budaqları deyil səninlə qopan yarpaqları sev! Rafiq Tağı

Necə gəlib?

Share


 Ramin Hacılı
Hacılı Ramin Rasim oğlu 1983-cü il sentyabr ayının 1-də Azərbaycan Respublikası Füzuli rayonunun Arayatılı kəndində dünyaya gəlib. Bakı şəhəri, Nizami rayonu 220 saylı orta məktəbi bitirib. 2002-ci ildən 2006-cı ilədək Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Türk Dünyası İşlətmələr fakültəsinin Beynəlxalq Siyasi Münasibətlər ixtisası üzrə təhsil alıb. 

2002 - 2004-cü illərdə “Rəsulzadə - Elçibəy Ocağı”nda sədr müavini vəzifəsində çalışıb. 

Dalğa Gənclər Hərəkatının təsisçilərindən biri və ilk sədri olub (2005 - 2006). Dalğa Gənclər Hərəkatının (Dalğa GH) təsis etdiyi “Demokratiya Məktəbi”nin direktoru olub (2007 - 2008). Hazırda “Demokratiya Məktəbi”nin təlimçisi, “Demokratiya Akademiyası”nın prezidentidir. 

2006-cı ilin sentyabrından Demokratik İslahatlar Partiyasının (DİP) Gənclər Təşkilatının sədri və 2008-ci ildən DİP-in Siyasi Şurasının üzvüdür. Azərbaycan Avropa Hərəkatının Vitse Prezidenti və Baş Katibi olub (2011 iyun – 2012 fevral). Hazırda Azərbaycan Avropa Hərəkatının Prezidentidir. 

2006-cı ilin sentyabr ayının 17–dən nəşr olunan “Alma” gənclər üçün ictimai–siyasi qəzetinin ideya müəllifidir. Müxtəlif dövrlərdə dövrü mətbuatda məqalələrlə çıxış edib. 

2008-ci ildə Ukraynanın paytaxdı Kiyev şəhərində keçirilən “Dünya Demokratiya Hərəkatı”nın qurultayında Azərbaycan gənclərini təmsil edib. 

2009-cu ildə Türkiyənin Bursa şəhərində təşkil olunan “Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan münasibətləri” adlı konfransında iştirak edib və Türkiyənin tanınmış media qurumlarında Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə dair çıxışlar edib. 

2010-cu ilin aprel - may aylarında "Gənc liderlər" proqramı çərçivəsində ABŞ-da səfərdə olub. 

2010-cu ilin noyabr ayında keçirilən parlament seçkilərində, 24 saylı Nizami birinci seçki dairəsindən “Demokratiya” blokunun namizədi olub. 

2011-ci ildən “Üçüncü gələcək” jurnalının təsisçisi və baş redaktorudur. 

Siyasi sistemlər və idealogiyalar nəzəriyyəsi üzrə mütəxəsisdir. Cinsi: Kişi
Ailə vəziyyəti: Subay
Təhsili: Ali 
İxtisas: Beynəlxalq Siyasi Münasibətlər 
Qeydiyyatı: Azərbaycan Respublikası Füzuli rayonu Arayatılı kəndi 

Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Elşən Süleymanov 137.
Telefon: +99450 512 86 38 (mob)
E- mail: rhacili@gmail.com
Web: www.raminhacili.info 
Facebook: Ramin Hacılı (www.facebook.com/raminhacili)
Skype: raminhacili
Twitter: Ramin_Hacili (http://twitter.com/#!/Ramin_Hacili


 Рамин Гаджилы

Гаджилы Рамин Расим оглы родился 1-го сентября 1983-го года в селе Араятлы Физулинского района Азерайджанской республики. Окончил среднюю школу № 220 Низаминского района города Баку. С 2002 по 2006 гг. обучался по специальности международные отношения факультета Турецкий Мир Азербайджанского Государственного Экономического Университета.   

В 2002-2004-х гг. был заместителем председателя дома «Расулзаде - Эльчибей». Также являлся одним из основателей, а такжепервым председателем Mолодежного Движения «Далга» (МД «Далга») с 2005 по 2006 гг. Помимо этого, являлся директором «Школы Демократии» основанной при молодежном движении. В данный момент является одним из тренеров школы и президентом «Академии демократии». 

С сентября 2006-го года стал председателем молодежной организации «Партия Демократических Реформ» и с 2008-го года является членом Политического Совета данной организации. Был Вице-президентом, а также Главным Секретарем Европейского Движения в Азербайджане (с июня 2011 года по февраль 2012). В данный момент исполняет полномочия Президентом Европейского Движения в Азербайджане. 

Является автором идеи газеты молодежной газеты «Алма», которая издается с 2006-го года. В разное время выходил в прессу с различными статьями . 

В 2008-м году в Киеве представлял Азербайджанскую молодежь на съезде «Мирового Движения демократии». В 2009-м году участвовал в конференции в городе Бурса, Турция на тему «Отношения Турции, Азербайджана и Армении», и изложил свою позицию турецким журналистам относительно политической ситуации в регионе. 

В 2010-м году в рамках программы «Молодые Лидеры» осуществил визит в США. 

Баллотировался в депутаты от 24 округа Низаминского района из «Блока демократии» в парламентских выборах 2010. 

С 2011 года является основателем и главным редактором журнала «Üçüncü gələcək» («Третье будущее»). 

Рамин Гаджилы является экспертом по политическим системам и идеологиям. 

Пол: Муж
Семейное положение: Холост
Образование: Высшее
Специальность: Международные Политические Отношения 
Прописка: Cело Араятлы, Физулинский район Азерайджанской республики. 

Адрес: Баку, Низаминский район, Эльшан Сулейманов 137.
Телефон: +99450 512 86 38 (mob)
E- mail: rhacili@gmail.com
Web: www.raminhacili.info 
Facebook: Ramin Hacılı (www.facebook.com/raminhacili)
Skype: raminhacili
Twitter: Ramin_Hacili (http://twitter.com/#!/Ramin_Hacili


Ramin Hajili

Ramin Hajili Rasim was born in Arayatli village of Fizuli region, Azerbaijan republic on September 1st of 1983. He finished school number 220 of Nizami region in Baku. From 2002 to 2006 studied at Azerbaijan State Economical University, faculty of Turkish World, on International political relations major. 

In 2002-2004 years was selected as a chairman of the “Rasulzada - Elchibay” House. He was one of the founders and first chairman of Dalga Youth Movement (2005-2006) and also a director of “Democracy School” founded by Dalga Youth Movement. Now he is one of trainers of the Democracy School and a president of Democracy Academy. 

Since September 2006 he is a chairman of Youth Organization of Democratic Reforms Party (DRP) and since 2008 a member of a Political Soviet of the DRP. From June 2011 to February 2012 he was the Vice President and the Secretary of the European Movement Azerbaijan. At the moment he is the President of European Movement Azerbaijan. 

Besides of that, he is an author and main editor of youth-oriented newspaper “Alma”, which is publishing since 2006. Several times he was published in media with different articles. 

In 2008 he represented the youth of Azerbaijan in the conference “World Democracy Movement” held in Kiev, Ukraine. 

In 2009 he participated in the conference “Relations between Turkey, Azerbaijan and Armenia” in Bursa, Turkey, where he represented his ideas about situation in the region to the Turkish journalists. 

Also he visited USA in the frames of the program “Young leaders”. 

Ran for deputy of the “Democracy Block”.in 2010 during the parliamentary elections in Azerbaijan from 24th district of Nizami region. 

Since 2011 he is a founder and general director of the journal «Üçüncü gələcək» («The Third Future»). 

Ramin Hajili is an expert in political sciences and ideologies. Sex: Male
Marriage status: Single
Study: High
Major: International Political Relations 
Registration: Arayatli village of Fizuli region, Republic of Azerbaijan 

Address: Elshan Suleymanov 137, Nizami region, Azerbaijan.
Telephone: +99450 512 86 38 (mob)
E- mail: rhacili@gmail.com
Web: www.raminhacili.info 
Facebook: Ramin Hacılı (www.facebook.com/raminhacili)
Skype: raminhacili
Twitter: Ramin_Hacili (http://twitter.com/#!/Ramin_Hacili)